Hubali Call Girl Magal Jote Nana Maduve In Kannada

Hi friends nanu first time nimajote nana jevanad nijavad stoei heltha idine My name Vishu form karanatak Gadag Distic near in hubali nanu obba business men nana age 27 e kathe 3 varshd hindina kate nana jivand modal sex anubva kuda howdu agen Divas nanu just nana colleg deys mugesi nana business start madi de adu thumab profit nali naditah itu so nana ge enu problem iralila but nana ge sex mad beku antha thumba

Ase ithu nanu colleg days nali hudagir jote beri teralila so hagage nana ge girlfriends iralila adke nanu thumba bejar patkolta ide adan nana obb friend jote helkonde nanu sex mad beku ena madli antha adke avnu call grl kade hogi madu anada so nana ge adu ishta agglia yake andre HIV barbhudu antha nanu headri beda ande adke avnu ella nana ge kelavu aunty gothu avru ella call girls avra henu makalu inu yar jote sex madilla antha nana ge

Chan ge gothu ninu antha var jote sex madu anda bekadre nanu ninage avr jote matha nadi kodusuthe ne anda nanu adke ok ande. Ondu dina nanu nana friend jote hubali ge hodevu so ali ondu aunty mane ge ho ge nana friend aunty jote ella matadi set madi da avlu avl maglnu nana ge thorisi dalu nanu avalnu nodida kudale oppi bite ok ande yake andre avlu nodoke olle kannda actress Ramy thara idlu aval age 18 inu yaru kuda avla sela open madiralila aunty nanu oke anda thakshan ivalu beku andre

One day ge 20000 rupes koda beku andlu nanu swalpa think madoke start madi de nana friend helida 1st time andere kodbeku kotu bidu anda nanu sex madbeku ano hatah dali oke ande 20000 aunty ge kotbite so avlu ondu olle lodg adres kotalu nanu kalesidu antha heli nimage enu problm ilade

Nimage room sigute andlu mate nana maglanu jopan agi nodkole avldu first time enu problem made kalsi kodi antha heli nama na kalisi kotalu. Nanu mate avlu sorry nimage avla hesru helodu maret bite aval Name shriraksha antha. Nanu shriraksha jote avla amma minas aunty heli ro Lodg ge hortevau nanu aval na car nali matadi soke start madi de

Me: hi nivu study madtira antha keli de

Shriraksha: howdu nanu PUC 1yer andlu

Me: ho good so nivu next puc mugd mele enu madbeku natha ide ri

Shriraksha: nodabeku nama amma puc madi soke beda antha idlu inu munde study madoke aguto elvao gotiala nanu kuda avlu call girl mad beku antha ida le

Me: nanu yake nimage ishta illa va nivu study madbeku natha idira

Shri: howdu nana ge call grl ago ishta illa

Me:mathe nanan jote yake bartha idira mate

Shri: adu nana ge study mado ke 15000 amount beku adke nama amm amount kodu antha kelidre ninu yar jote adru malko ninange eshtu beku ashtu amount kodtine ne illa andre kodala andlu nanu mansu gati madkondu oke ande nanu first time ondu hudugan jote malkola ke hogatha idine nodi

Nana ge aval bage swalpa ayyo antha anistu call grls henu makala jivana esthu problm iruthe antha bejar aethu

Me: shri nivu yake oppikondri nima jivan halu agi hogi biduthe alla

Shri: nama hnatha family kathe ne isthu enu mado ke aggla nanu study mad beku andre idane madle beku
Me: beda nivu nana jote sex mado du beda nima hantha olle hudagi jivana hal ag bardu

Shri: thanks ri but nivu bitare nana ge nana amma bere yardru jote yali malkole ke helatha le

Me: beda nivu inu alii ero du beda nivu ondu girls hostel nali ire nanu nimage help mad thi ne nima amma na jote nanu matad thi ne

Shri: beda beda nimage yake thondre nivu thumba olevaru nima ge yake nanan inda problma beda andlu ashtoti ge agal e nana car lodg ge banthu so time kuda nigth 9:30 agi thu nanu shri ge helide Nodi shri nigth 9:30 age de marali nima mane hoga beku andre nigth thumaba hothu aguthe yake ande navu hubali enda

Yallapur ano jagake bandi de vi elli yava problma kuda ella. Nivu night navu night harting madi mornig haoga na ande adke avlu ok andlu nanu room book madi de so nanu avlu onde room nali ira beka aethu yake andre room onde kahili ithu so nanu ok ande nigth dinner room ale odra madi dinner madi de vu mathe nanu avlu olle friends agi bite you nange avla nu nodi sex mad beku

Antha thumaba ashe but nange avl prsonl problm nodi beda anistha ithu nanu nanu bed meli malkonde avlu sofada mle malkodilu nanu avle nodtha full sex mood ali think madoke start madi de nanu ival na maduve agi bitar hege antha think madi avla na keli bite nivu yake nanan maduve aga bhardu ande avlu

Shri: beda nanu call girl maglu nanu nima nu maduve adre samaj nima bage enu think madla beda nivu olle avru nima life naninda hal ago du beda

Me: nima ge nanu ishta agi dia na heli modalu

Shri: nachikeinda ok

Me: mate yake nivu maduve beda anthira smajad bage nivu think madbedi nda ne elaa nanu nodi koluthe ne maduve ada meli nanu niman study help mad thi ne antha heli aval kede ho avl hathira kuluthu konde avlu nana nachi keinda nodutha helidalu nima hanatha olle mansu iro ru siaga beku nadre nanu thumaba lucky

Nanu nidana agi avlna thibikondu bite avlu kuda nana thbikondalu nanu aval lips ge lips to lips kotu bite so navu full mud nali bandu obranu obaru ghati agi thabi kondu kiss kodatha ne idev nanu nidan agi avla molegalnu hicha ktha avlanu bed meli malgi si de avla dres open madi de nanu kuda avla dress open madi ibaru neked agi obari gobaru kiss stat madidevu nanu avla

Mole hicha kutha avala mole nekalu star madi de avla one samne oh oh oh antha nanralu start madidalu nanu aval eradu kai galunu melake madi avla baglu armpit vasne smell notha ide nange mai bise ag thoda githi nau avl armpit ge kiss kodalu star madi de avlu kuda enjoy madoke shur madidlu nana thune aval bai ali haki chipoke helide avlu beda andlu nanu avla thull

Oll ge nanan thune itu press madoke shur madi de but tite ageroda inda swalp time tongdthu nanu avll thull olge nana thune adi soke start madi de avlu kida nana jote enjoy madtah idlu ha ha haha haha haha haha antha kugtha idlu nanu nana speed jor madi de ibaru ote ge out agi bithu swlp time ibaru obari obaru thabikondu malkodevu. Idu nana first time sex agirodrinada swlpa enjoy ment kadime agithu inu mundiana stories nalii full enjoy ment ide adke nana next stories ge wit madi nana ge contact mabekadre love2_yougadag@yahoo.in

Hubali Call Girl Magal Jote Nana Maduve In Kannada

COMMENTS